„Бебе Донна“ ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.

 

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Бебе Донна“ ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.

 

„Бебе Донна“  ЕООД, има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: info@lovedbebe.com

 

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Бебе Донна“ ЕООД Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

С извършването на регистрация в www.lovedbebe.com потребителят се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че потребителят не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщение.

 

Разкриване на информацията:

 

„Бебе Донна“  ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребитреля на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;

 

  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

„Бебе Донна“   ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

Отговорност:

 

„Бебе Донна“ ЕООД, чрез “www.lovedbebe.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ПЛАМЕКС ЕООД чрез “www.lovedbebe.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Бебе Донна“ ЕООД чрез “www.lovedbebe.com”.

 

Арбитраж:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Бебе Донна“  ЕООД съобразно българското законодателство.

Как можете да се свържете с нас

С нас можете да осъществите контакт чрез данните за контакт, публикувани на Уебсайта.

Дружеството не е задължено да определи Длъжностно лице по защита на данните, поради което по въпроси относно защитата и сигурността на Вашите данни, се обръщайте към нашия представляващ, като използвате средствата за контакт, обявени на Уебсайта.